Firmware - Z80 Opcodes (uk)

Firmware - Z80 Opcodes
 
Z80 OPCODES

Instruction  * Opcode     * B * Ticks * S  * Z * P   * C
********************************************************
ADC A,(HL)   * 8E         * 1 * 7     * 7  * z * v   * c
ADC A,(IX+d) * DD8E d    * * * 19    * 7  * z * v   * c
ADC A,(IY+d) * FD 8E d    * * * 19    * 7  * z * v   * c
ADC A,A      * 8F         * 1 * 4     * 7  * z * v   * c
ADC A,B      * 88         * 1 * 4     * 7  * z * v   * c
ADC A,C      * 89         * 1 * 4     * 7  * z * v   * c
ADC A,D      * 8A         * 1 * 4     * 7  * z * v   * c
ADC A,E      * 8B         * 1 * 4     * 7  * z * v   * c
ADC A,H      * 8C         * 1 * 4     * 7  * z * v   * c
ADC A,HIX    * DD 8C      * 2 * 8     * 7  * z * v   * c
ADC A,HIY    * FD 8C      * 2 * 8     * 7  * z * v   * c
ADC A,L      * 8D         * 1 * 4     * 7  * z * v   * c
ADC A,LIX    * DD 8D      * 2 * 8     * 7  * z * v   * c
ADC A,LIY    * FD 8D      * 2 * 8     * 7  * z * v   * c
ADC A,n      * CE n       * 2 * 7     * 7  * z * v   * c
ADC HL,BC    * ED 4A      * 2 * 15    * 15 * z * v   * c
ADC HL,DE    * ED 5A      * 2 * 15    * 15 * z * v   * c
ADC HL,HL    * ED 6A      * 2 * 15    * 15 * z * v   * c
ADC HL,SP    * ED 7A      * 2 * 15    * 15 * z * v   * c
ADD A,(HL)   * 86         * 1 * 7     * 7  * z * v   * c
ADD A,(IX+d) * DD 86 d    * * * 19    * 7  * z * v   * c
ADD A,(IY+d) * FD 86 d    * * * 19    * 7  * z * v   * c
ADD A,A      * 87         * 1 * 4     * 7  * z * v   * c
ADD A,B      * 80         * 1 * 4     * 7  * z * v   * c
ADD A,C      * 81         * 1 * 4     * 7  * z * v   * c
ADD A,D      * 82         * 1 * 4     * 7  * z * v   * c
ADD A,E      * 8*         * 1 * 4     * 7  * z * v   * c
ADD A,H      * 84         * 1 * 4     * 7  * z * v   * c
ADD A,HIX    * DD 86 84   * 2 * 8     * 7  * z * v   * c
ADD A,HIY    * FD 86 84   * 2 * 8     * 7  * z * v   * c
ADD A,L      * 85         * 1 * 4     * 7  * z * v   * c
ADD A,LIX    * DD 86 85   * 2 * 8     * 7  * z * v   * c
ADD A,LIY    * FD 86 85   * 2 * 8     * 7  * z * v   * c
ADD A,n      * C6 n       * 2 * 7     * 7  * z * v   * c
ADD HL,BC    * 09         * 1 * 11    * -  * - * -   * c
ADD HL,DE    * 19         * 1 * 11    * -  * - * -   * c
ADD HL,HL    * 29         * 1 * 11    * -  * - * -   * c
ADD HL,SP    * *9         * 1 * 11    * -  * - * -   * c
ADD IX,BC    * DD 09      * 2 * 15    * -  * - * -   * c
ADD IX,DE    * DD 19      * 2 * 15    * -  * - * -   * c
ADD IX,HL    * DD 29      * 2 * 15    * -  * - * -   * c
ADD IY,BC    * FD 09      * 2 * 15    * -  * - * -   * c
ADD IY,DE    * FD 19      * 2 * 15    * -  * - * -   * c
ADD IY,HL    * FD 29      * 2 * 15    * -  * - * -   * c
ADD IY,SP    * FD *9      * 2 * 15    * -  * - * -   * c
ADD LY,SP    * DD *9      * 2 * 15    * -  * - * -   * c
AND (HL)     * A6         * 1 * 7     * 7  * z * p   * c
AND (IX+d)   * DD A6 d    * * * 19    * 7  * z * p   * c
AND (IY+d)   * FD A6 d    * * * 19    * 7  * z * p   * c
AND A        * A7         * 1 * 4     * 7  * z * p   * c
AND B        * A0         * 1 * 4     * 7  * z * p   * c
AND C        * A1         * 1 * 4     * 7  * z * p   * c
AND D        * A2         * 1 * 4     * 7  * z * p   * c
AND E        * A*         * 1 * 4     * 7  * z * p   * c
AND H        * A4         * 1 * 4     * 7  * z * p   * c
AND HIX      * DD A4      * 2 * 8     * 7  * z * v   * c
AND HIY      * FD A4      * 2 * 8     * 7  * z * v   * c
AND L        * A5         * 1 * 4     * 7  * z * p   * c
AND LIX      * DD A5      * 2 * 8     * 7  * z * v   * c
AND LIY      * FD A5      * 2 * 8     * 7  * z * v   * c
AND n        * E6 n       * 2 * 7     * 7  * z * p   * c
BIT 0,(HL)   * CB 46      * 2 * 12    * ?  * <>b ?   * -
BIT 0,(IX+d) * CB DD 46 d * 4 * 20    * ?  * <>b ?   * -
BIT 0,(IY+d) * CB FD 46 d * 4 * 20    * ?  * <>b ?   * -
BIT 0,A      * CB 47      * 2 * 8     * ?  * <>b ?   * -
BIT 0,B      * CB 40      * 2 * 8     * ?  * <>b ?   * -
BIT 0,C      * CB 41      * 2 * 8     * ?  * <>b ?   * -
BIT 0,D      * CB 42      * 2 * 8     * ?  * <>b ?   * -
BIT 0,E      * CB 4*      * 2 * 8     * ?  * <>b ?   * -
BIT 0,H      * CB 44      * 2 * 8     * ?  * <>b ?   * -
BIT 0,L      * CB 45      * 2 * 8     * ?  * <>b ?   * -
BIT 1,(HL)   * CB 4E      * 2 * 12    * ?  * <>b ?   * -
BIT 1,(IX+d) * CB DD 4E d * 4 * 20    * ?  * <>b ?   * -
BIT 1,(IY+d) * CB FD 4E d * 4 * 20    * ?  * <>b ?   * -
BIT 1,A      * CB 1F      * 2 * 8     * ?  * <>b ?   * -
BIT 1,B      * CB 48      * 2 * 8     * ?  * <>b ?   * -
BIT 1,C      * CB 49      * 2 * 8     * ?  * <>b ?   * -
BIT 1,D      * CB 4A      * 2 * 8     * ?  * <>b ?   * -
BIT 1,E      * CB 4B      * 2 * 8     * ?  * <>b ?   * -
BIT 1,H      * CB 4C      * 2 * 8     * ?  * <>b ?   * -
BIT 1,L      * CB 4D      * 2 * 8     * ?  * <>b ?   * -
BIT 2,(HL)   * CB 56      * 2 * 12    * ?  * <>b ?   * -
BIT 2,(IY+d) * CB FD 56 d * 4 * 20    * ?  * <>b ?   * -
BIT 2,(LY+d) * CB DD 56 d * 4 * 20    * ?  * <>b ?   * -
BIT 2,A      * CB 57      * 2 * 8     * ?  * <>b ?   * -
BIT 2,B      * CB 50      * 2 * 8     * ?  * <>b ?   * -
BIT 2,C      * CB 51      * 2 * 8     * ?  * <>b ?   * -
BIT 2,D      * CB 52      * 2 * 8     * ?  * <>b ?   * -
BIT 2,E      * CB 5*      * 2 * 8     * ?  * <>b ?   * -
BIT 2,H      * CB 54      * 2 * 8     * ?  * <>b ?   * -
BIT 2,L      * CB 55      * 2 * 8     * ?  * <>b ?   * -
BIT *,(HL)   * CB 5E      * 2 * 12    * ?  * <>b ?   * -
BIT *,(IX+d) * CB DD 5E d * 4 * 20    * ?  * <>b ?   * -
BIT *,(IY+d) * CB FD 5E d * 4 * 20    * ?  * <>b ?   * -
BIT *,A      * CB 5F      * 2 * 8     * ?  * <>b ?   * -
BIT *,B      * CB 58      * 2 * 8     * ?  * <>b ?   * -
BIT *,C      * CB 59      * 2 * 8     * ?  * <>b ?   * -
BIT *,D      * CB 5A      * 2 * 8     * ?  * <>b ?   * -
BIT *,E      * CB 5B      * 2 * 8     * ?  * <>b ?   * -
BIT *,H      * CB 5C      * 2 * 8     * ?  * <>b ?   * -
BIT *,L      * CB 5D      * 2 * 8     * ?  * <>b ?   * -
BIT 4,(HL)   * CB 66      * 2 * 12    * ?  * <>b ?   * -
BIT 4,(IY+d) * CB FD 66 d * 4 * 20    * ?  * <>b ?   * -
BIT 4,(LY+d) * CB DD 66 d * 4 * 20    * ?  * <>b ?   * -
BIT 4,A      * CB 67      * 2 * 8     * ?  * <>b ?   * -
BIT 4,B      * CB 60      * 2 * 8     * ?  * <>b ?   * -
BIT 4,C      * CB 61      * 2 * 8     * ?  * <>b ?   * -
BIT 4,D      * CB 62      * 2 * 8     * ?  * <>b ?   * -
BIT 4,E      * CB 6*      * 2 * 8     * ?  * <>b ?   * -
BIT 4,H      * CB 64      * 2 * 8     * ?  * <>b ?   * -
BIT 4,L      * CB 65      * 2 * 8     * ?  * <>b ?   * -
BIT 5,(HL)   * CB 6E      * 2 * 12    * ?  * <>b ?   * -
BIT 5,(IX+d) * CB DD 6E d * 4 * 20    * ?  * <>b ?   * -
BIT 5,(IY+d) * CB FD 6E d * 4 * 20    * ?  * <>b ?   * -
BIT 5,A      * CB 6F      * 2 * 8     * ?  * <>b ?   * -
BIT 5,B      * CB 68      * 2 * 8     * ?  * <>b ?   * -
BIT 5,C      * CB 69      * 2 * 8     * ?  * <>b ?   * -
BIT 5,D      * CB 6A      * 2 * 8     * ?  * <>b ?   * -
BIT 5,E      * CB 6B      * 2 * 8     * ?  * <>b ?   * -
BIT 5,H      * CB 6C      * 2 * 8     * ?  * <>b ?   * -
BIT 5,L      * CB 6D      * 2 * 8     * ?  * <>b ?   * -
BIT 6,(HL)   * CB 76      * 2 * 12    * ?  * <>b ?   * -
BIT 6,(IX+d) * CB DD 76 d * 4 * 20    * ?  * <>b ?   * -
BIT 6,(IY+d) * CB FD 76 d * 4 * 20    * ?  * <>b ?   * -
BIT 6,A      * CB 77      * 2 * 8     * ?  * <>b ?   * -
BIT 6,B      * CB 70      * 2 * 8     * ?  * <>b ?   * -
BIT 6,C      * CB 71      * 2 * 8     * ?  * <>b ?   * -
BIT 6,D      * CB 72      * 2 * 8     * ?  * <>b ?   * -
BIT 6,E      * CB 7*      * 2 * 8     * ?  * <>b ?   * -
BIT 6,H      * CB 74      * 2 * 8     * ?  * <>b ?   * -
BIT 6,L      * CB 75      * 2 * 8     * ?  * <>b ?   * -
BIT 7,(HL)   * CB 7E      * 2 * 12    * ?  * <>b ?   * -
BIT 7,(IX+d) * CB DD 7E d * 4 * 20    * ?  * <>b ?   * -
BIT 7,(IY+d) * CB FD 7E d * 4 * 20    * ?  * <>b ?   * -
BIT 7,A      * CB 7F      * 2 * 8     * ?  * <>b ?   * -
BIT 7,B      * CB 78      * 2 * 8     * ?  * <>b ?   * -
BIT 7,C      * CB 79      * 2 * 8     * ?  * <>b ?   * -
BIT 7,D      * CB 7A      * 2 * 8     * ?  * <>b ?   * -
BIT 7,E      * CB 7B      * 2 * 8     * ?  * <>b ?   * -
BIT 7,H      * CB 7C      * 2 * 8     * ?  * <>b ?   * -
BIT 7,L      * CB 7D      * 2 * 8     * ?  * <>b ?   * -
CALL addr    * CD dr ad   * * * 17    * -  * - * -   * -
CALL c,addr  * DC dr ad   * * * t17f10* -  * - * -   * -
CALL m,addr  * FC dr ad   * * * t17f10* -  * - * -   * -
CALL nc,addr * D4 dr ad   * * * t17f10* -  * - * -   * -
CALL nz,addr * C4 dr ad   * * * t17f10* -  * - * -   * -
CALL p,addr  * F4 dr ad   * * * t17f10* -  * - * -   * -
CALL p<>,addr* E4 dr ad   * * * t17f10* -  * - * -   * -
CALL pe,addr * EC dr ad   * * * t17f10* -  * - * -   * -
CALL z,addr  * CC dr ad   * * * t17f10* -  * - * -   * -
CCF          * *F         * 1 * 4     * -  * - * -   * x
CP (HL)      * BE         * 1 * 7     * =7 * = * v   * <
CP (IX+d)    * DD BE d    * * * 19    * =7 * = * v   * <
CP (IY+d)    * FD BE d    * * * 19    * =7 * = * v   * <
CP A         * BF         * 1 * 4     * =7 * = * v   * <
CP B         * B8         * 1 * 4     * =7 * = * v   * <
CP C         * B9         * 1 * 4     * =7 * = * v   * <
CP D         * BA         * 1 * 4     * =7 * = * v   * <
CP E         * BB         * 1 * 4     * =7 * = * v   * <
CP H         * BC         * 1 * 4     * =7 * = * v   * <
CP HIX       * DD BC      * 2 * 8     * =7 * = * v   * <
CP HIY       * FD BC      * 2 * 8     * =7 * = * v   * <
CP L         * BD         * 1 * 4     * =7 * = * v   * c
CP LIX       * DD BD      * 2 * 8     * =7 * = * v   * <
CP LIY       * FD BD      * 2 * 8     * =7 * = * v   * <
CP n         * FE n       * 2 * 7     * =7 * = * v   * <
CPD          * ED A9      * 2 * 16    * ?  * =A* BC  * -
CPDR         * ED B9      * 2 * =16#21* ?  * =A* BC  * -
CPI          * ED A1      * 2 * 16    * ?  * =A* BC  * -
CPIR         * ED B2      * 2 * =16#21* ?  * =A* BC  * -
CPL          * 2F         * 1 * 4     * -  * - * -   * -
DAA          * 27         * 1 * 4     * 7  * z * p   * c
DEC (HL)     * *5         * 1 * 11    * 7  * z * v   * -
DEC (IX+d)   * DD *5 d    * * * 2*    * 7  * z * v   * -
DEC (IY+d)   * FD *5 d    * * * 2*    * 7  * z * v   * -
DEC A        * *D         * 1 * 4     * 7  * z * v   * -
DEC B        * 05         * 1 * 4     * 7  * z * v   * -
DEC BC       * 0B         * 1 * 6     * -  * - * -   * -
DEC C        * 0D         * 1 * 4     * 7  * z * v   * -
DEC D        * 15         * 1 * 4     * 7  * z * v   * -
DEC DE       * 1B         * I * 6     * -  * - * -   * -
DEC E        * 1D         * 1 * 4     * 7  * z * v   * -
DEC H        * 25         * 1 * 4     * 7  * z * v   * -
DEC HIX      * DD 25      * 2 * 8     * 7  * z * v   * -
DEC HIY      * FD 25      * 2 * 8     * 7  * z * v   * -
DEC HL       * 2B         * 1 * 6     * -  * - * -   * -
DEC IX       * DD 2B      * 2 * 10    * -  * - * -   * -
DEC IY       * FD 2B      * 2 * 10    * -  * - * -   * -
DEC L        * 2D         * 1 * 4     * 7  * z * v   * -
DEC LIX      * DD 2D      * 2 * 8     * 7  * z * v   * -
DEC LIY      * FD 2D      * 2 * 8     * 7  * z * v   * -
DEC SP       * *B         * 1 * 6     * -  * - * -   * -
DI           * F*         * 1 * 4     * -  * - * -   * -
DJNZ d       * 10 d       * 2 * t1*f8 * -  * - * -   * -
EI           * FB         * 1 * 4     * -  * - * -   * -
EX (SP),HL   * E*         * 1 * 19    * -  * - * -   * -
EX (SP),IX   * DD E*      * 2 * 2*    * -  * - * -   * -
EX (SP),IY   * FD E*      * 2 * 2*    * -  * - * -   * -
EX AF,AF'    * 08         * 1 * 4     * s' * z'* p'  * c'
EX DE,HL     * EB         * 1 * 4     * -  * - * -   * -
EXX          * D9         * 1 * 4     * -  * - * -   * -
HALT         * 76         * 1 * min 4 * -  * - * -   * -
IM 0         * ED 46      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
IM 1         * ED 56      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
IM 2         * ED 5E      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
IN A,(C)     * ED 78      * 2 * 12    * 7  * z * p   * 0
IN A,(n)     * DB n       * 2 * 11    * -  * - * -   * -
IN B,(C)     * ED 40      * 2 * 12    * 7  * z * p   * 0
IN C,(C)     * ED 48      * 2 * 12    * 7  * z * p   * 0
IN D,(C)     * ED 50      * 2 * 12    * 7  * z * p   * 0
IN E,(C)     * ED 58      * 2 * 12    * 7  * z * p   * 0
IN H,(C)     * ED 60      * 2 * 12    * 7  * z * p   * 0
IN L,(C)     * ED 68      * 2 * 12    * 7  * z * p   * 0
INC (HL)     * *4         * 1 * 11    * 7  * z * v   * -
INC (IX+d)   * DD *4 d    * * * 2*    * 7  * z * v   * -
INC (IY+d)   * FD *4 d    * * * 2*    * 7  * z * v   * -
INC A        * *C         * 1 * 4     * 7  * z * v   * -
INC B        * 04         * 1 * 4     * 7  * z * v   * -
INC BC       * 0*         * 1 * 6     * -  * - * -   * -
INC C        * 0C         * 1 * 4     * 7  * z * v   * -
INC D        * 14         * 1 * 4     * 7  * z * v   * -
INC DE       * 1*         * 1 * 6     * -  * - * -   * -
INC E        * 1C         * 1 * 4     * 7  * z * v   * -
INC H        * 24         * 1 * 4     * 7  * z * v   * -
INC HIX      * DD 24      * 2 * 8     * 7  * z * v   * -
INC HIY      * FD 24      * 2 * 8     * 7  * z * v   * -
INC HL       * 2*         * 1 * 6     * -  * - * -   * -
INC IX       * DD 2*      * 2 * 10    * -  * - * -   * -
INC IY       * FD 2*      * 2 * 10    * -  * - * -   * -
INC L        * 2C         * 1 * 4     * 7  * z * v   * -
INC LIX      * DD 2C      * 2 * 8     * 7  * z * v   * -
INC LIY      * FD 2C      * 2 * 8     * 7  * z * v   * -
INC SP       * **         * 1 * 6     * -  * - * -   * -
IND          * ED AA      * 2 * 16    * ?  * <>B ?   * -
INDR         * ED BA      * 2 * z16nz21 ?  * 1 * ?   * -
INI          * ED A2      * 2 * 16    * ?  * <>B ?   * -
INIR         * ED B2      * 2 * z16nz21 ?  * 1 * ?   * -
JP (HL)      * E9         * 1 * 4     * -  * - * -   * -
JP (IX)      * DD E9      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
JP (IY)      * FD E9      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
JP addr      * C* dr ad   * * * 10    * -  * - * -   * -
JP c,addr    * DA dr ad   * * * 10    * -  * - * -   * -
JP m,addr    * FA dr ad   * * * 10    * -  * - * -   * -
JP nc,addr   * D2 dr ad   * * * 10    * -  * - * -   * -
JP nz,addr   * C2 dr ad   * * * 10    * -  * - * -   * -
JP p,addr    * F2 dr ad   * * * 10    * -  * - * -   * -
JP p<>,addr  * E2 dr ad   * * * 10    * -  * - * -   * -
JP pe,addr   * EA dr ad   * * * 10    * -  * - * -   * -
JP z,addr    * CA dr ad   * * * 10    * -  * - * -   * -
JR c,d       * *8 d       * 2 * t12f7 * -  * - * -   * -
JR d         * 18 d       * 2 * 12    * -  * - * -   * -
JR nc,d      * *0 d       * 2 * t12f7 * -  * - * -   * -
JR nz,d      * 20 d       * 2 * t12f7 * -  * - * -   * -
JR z,d       * 28 d       * 2 * t12f7 * -  * - * -   * -
LD (addr),A  * *2 dr ad   * * * 1*    * -  * - * -   * -
LD (addr),BC * ED 4* dr ad* 4 * 20    * -  * - * -   * -
LD (addr),DE * ED 5* dr ad* 4 * 20    * -  * - * -   * -
LD (addr),HL * 22 dr ad   * * * 16    * -  * - * -   * -
LD (addr),HL * ED 6* dr ad* 4 * 20    * -  * - * -   * -
LD (addr),IX * DD 22 dr ad* 4 * 20    * -  * - * -   * -
LD (addr),IY * FD 22 dr ad* 4 * 20    * -  * - * -   * -
LD (addr),SP * ED 7* dr ad* 4 * 20    * -  * - * -   * -
LD (BC),A    * 02         * 1 * 7     * -  * - * -   * -
LD (DE),A    * 12         * 1 * 7     * -  * - * -   * -
LD (HL),A    * 77         * 1 * 7     * -  * - * -   * -
LD (HL),A    * 77         * 1 * 7     * -  * - * -   * -
LD (HL),B    * 70         * 1 * 7     * -  * - * -   * -
LD (HL),C    * 71         * 1 * 7     * -  * - * -   * -
LD (HL),D    * 72         * 1 * 7     * -  * - * -   * -
LD (HL),E    * 7*         * 1 * 7     * -  * - * -   * -
LD (HL),H    * 74         * 1 * 7     * -  * - * -   * -
LD (HL),L    * 75         * 1 * 7     * -  * - * -   * -
LD (HL),n    * *6 n       * 2 * 10    * -  * - * -   * -
LD (IX+d),A  * DD 77 d    * * * 19    * -  * - * -   * -
LD (IX+d),B  * DD 70 d    * * * 19    * -  * - * -   * -
LD (IX+d),C  * DD 71 d    * * * 19    * -  * - * -   * -
LD (IX+d),D  * DD 72 d    * * * 19    * -  * - * -   * -
LD (IX+d),E  * DD 7* d    * * * 19    * -  * - * -   * -
LD (IX+d),H  * DD 71 d    * * * 19    * -  * - * -   * -
LD (IX+d),L  * DD 75 d    * * * 19    * -  * - * -   * -
LD (IX+d),n  * DD *6 d n  * 4 * 19    * -  * - * -   * -
LD (IY+d),A  * FD 77 d    * * * 19    * -  * - * -   * -
LD (IY+d),B  * FD 70 d    * * * 19    * -  * - * -   * -
LD (IY+d),C  * FD 71 d    * * * 19    * -  * - * -   * -
LD (IY+d),D  * FD 72 d    * * * 19    * -  * - * -   * -
LD (IY+d),E  * FD 7* d    * * * 19    * -  * - * -   * -
LD (IY+d),H  * FD 74 d    * * * 19    * -  * - * -   * -
LD (IY+d),L  * FD 75 d    * * * 19    * -  * - * -   * -
LD (IY+d),n  * FD *6 d n  * 4 * 19    * -  * - * -   * -
LD A,(addr)  * *A dr ad   * * * 1*    * -  * - * -   * -
LD A,(BC)    * 0A         * 1 * 7     * -  * - * -   * -
LD A,(DE)    * 1A         * 1 * 7     * -  * - * -   * -
LD A,(HL)    * 7E         * 1 * 7     * -  * - * -   * -
LD A,(HL)    * 7E         * 1 * 7     * -  * - * -   * -
LD A,(IX+d)  * DD 7E d    * * * 19    * -  * - * -   * -
LD A,(IY+d)  * FD 7E d    * * * 19    * -  * - * -   * -
LD A,A       * 7F         * 1 * 4     * -  * - * -   * -
LD A,B       * 78         * 1 * 4     * -  * - * -   * -
LD A,C       * 79         * 1 * 4     * -  * - * -   * -
LD A,D       * 7A         * 1 * 4     * -  * - * -   * -
LD A,E       * 7B         * 1 * 4     * -  * - * -   * -
LD A,H       * 7C         * 1 * 4     * -  * - * -   * -
LD A,HIX     * DD 7C      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
LD A,HIY     * FD 7C      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
LD A,I       * ED 57      * 2 * 9     * 7  * z * i   * 0
LD A,L       * 7D         * 1 * 4     * -  * - * -   * -
LD A,LIX     * DD 7D      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
LD A,LIY     * FD 7D      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
LD A,n       * *E n       * 2 * 7     * -  * - * -   * -
LD A,R       * ED 5F      * 2 * 9     * 7  * z * i   * 0
LD B,(HL)    * 46         * 1 * 7     * -  * - * -   * -
LD B,(IX+d)  * DD 46 d    * * * 19    * -  * - * -   * -
LD B,(IY+d)  * FD 46 d    * * * 19    * -  * - * -   * -
LD B,A       * 47         * 1 * 4     * -  * - * -   * -
LD B,B       * 40         * 1 * 4     * -  * - * -   * -
LD B,C       * 41         * 1 * 4     * -  * - * -   * -
LD B,D       * 42         * 1 * 4     * -  * - * -   * -
LD B,E       * 4*         * 1 * 4     * -  * - * -   * -
LD B,H       * 44         * 1 * 4     * -  * - * -   * -
LD B,HIX     * DD 44      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
LD B,HIY     * FD 44      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
LD B,L       * 45         * 1 * 4     * -  * - * -   * -
LD B,LIX     * DD 45      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
LD B,LIY     * FD 45      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
LD B,n       * 06 n       * 2 * 7     * -  * - * -   * -
LD BC,(addr) * ED 4B dr ad* 4 * 20    * -  * - * -   * -
LD BC,hilo   * 01 lo hi   * * * 10    * -  * - * -   * -
LD C,(HL)    * 4E         * 1 * 7     * -  * - * -   * -
LD C,(IX+d)  * DD 4E d    * * * 19    * -  * - * -   * -
LD C,(IY+d)  * DD 4E d    * * * 19    * -  * - * -   * -
LD C,A       * 4F         * 1 * 4     * -  * - * -   * -
LD C,B       * 48         * 1 * 4     * -  * - * -   * -
LD C,C       * 49         * 1 * 1     * -  * - * -   * -
LD C,D       * 4A         * 1 * 1     * -  * - * -   * -
LD C,E       * 4B         * 1 * 4     * -  * - * -   * -
LD C,H       * 4C         * 1 * 4     * -  * - * -   * -
LD C,HIX     * DD 4C      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
LD C,HIY     * FD 4C      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
LD C,L       * 4D         * 1 * 4     * -  * - * -   * -
LD C,LIX     * DD 4D      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
LD C,LIY     * FD 4D      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
LD C,n       * 0E n       * 2 * 7     * -  * - * -   * -
LD D,(HL)    * 56         * 1 * 7     * -  * - * -   * -
LD D,(IX+d)  * DD 56 d    * * * 19    * -  * - * -   * -
LD D,(IY+d)  * FD 56 d    * * * 19    * -  * - * -   * -
LD D,A       * 57         * 1 * 4     * -  * - * -   * -
LD D,B       * 50         * 1 * 4     * -  * - * -   * -
LD D,C       * 51         * 1 * 4     * -  * - * -   * -
LD D,D       * 52         * 1 * 4     * -  * - * -   * -
LD D,E       * 5*         * 1 * 4     * -  * - * -   * -
LD D,H       * 54         * 1 * 4     * -  * - * -   * -
LD D,HIX     * DD 54      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
LD D,HIY     * FD 54      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
LD D,L       * 55         * 1 * 4     * -  * - * -   * -
LD D,LIX     * DD 55      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
LD D,LIY     * FD 55      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
LD D,n       * 16 n       * 2 * 7     * -  * - * -   * -
LD DE,(addr) * ED 5B dr ad* 4 * 20    * -  * - * -   * -
LD DE,hilo   * 11 lo hi   * * * 10    * -  * - * -   * -
LD E,(HL)    * 5E         * 1 * 7     * -  * - * -   * -
LD E,(IX+d)  * DD 5E d    * * * 19    * -  * - * -   * -
LD E,(IY+d)  * FD 5E d    * * * 19    * -  * - * -   * -
LD E,A       * 5F         * 1 * 4     * -  * - * -   * -
LD E,B       * 58         * 1 * 4     * -  * - * -   * -
LD E,C       * 59         * 1 * 4     * -  * - * -   * -
LD E,D       * 5A         * 1 * 4     * -  * - * -   * -
LD E,E       * 5B         * 1 * 4     * -  * - * -   * -
LD E,H       * 5C         * 1 * 4     * -  * - * -   * -
LD E,HIX     * DD 5C      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
LD E,HIY     * FD 5C      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
LD E,L       * 5D         * 1 * 4     * -  * - * -   * -
LD E,LIX     * DD 5D      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
LD E,LIY     * FD 5D      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
LD E,n       * 1E n       * 2 * 7     * -  * - * -   * -
LD H,(HL)    * 66         * 1 * 7     * -  * - * -   * -
LD H,(IX+d)  * DD 66 d    * * * 19    * -  * - * -   * -
LD H,(IY+d)  * FD 66 d    * * * 19    * -  * - * -   * -
LD H,A       * 67         * 1 * 4     * -  * - * -   * -
LD H,B       * 60         * 1 * 4     * -  * - * -   * -
LD H,C       * 61         * 1 * 4     * -  * - * -   * -
LD H,D       * 62         * 1 * 4     * -  * - * -   * -
LD H,E       * 6*         * 1 * 4     * -  * - * -   * -
LD H,H       * 64         * 1 * 4     * -  * - * -   * -
LD H,L       * 65         * 1 * 4     * -  * - * -   * -
LD H,n       * 26 n       * 2 * 7     * -  * - * -   * -
LD HIX,A     * DD 67      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
LD HIX,B     * DD 60      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
LD HIX,C     * DD 61      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
LD HIX,D     * DD 62      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
LD HIX,E     * DD 6*      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
LD HIX,HIX   * DD 64      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
LD HIX,LIX   * DD 65      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
LD HIX,n     * DD 26 n    * * * 11    * -  * - * -   * -
LD HIY,A     * FD 67      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
LD HIY,B     * FD 60      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
LD HIY,C     * FD 61      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
LD HIY,D     * FD 62      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
LD HIY,E     * FD 6*      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
LD HIY,HIY   * FD 64      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
LD HIY,LIY   * FD 65      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
LD HIY,n     * FD 26 n    * * * 11    * -  * - * -   * -
LD HL,(addr) * 2A dr ad   * * * 16    * -  * - * -   * -
LD HL,(addr) * ED 6B dr ad* 4 * 20    * -  * - * -   * -
LD HL,hilo   * 21 lo hi   * * * 10    * -  * - * -   * -
LD I,A       * ED 47      * 2 * 9     * -  * - * -   * -
LD IX,(addr) * DD 2A dr ad* 4 * 20    * -  * - * -   * -
LD IX,hilo   * DD 2A lo hi* 4 * 14    * -  * - * -   * -
LD IY,(addr) * FD 2A dr ad* 4 * 20    * -  * - * -   * -
LD IY,hilo   * FD 21 lo hi* 4 * 14    * -  * - * -   * -
LD L,(HL)    * 6E         * 1 * 7     * -  * - * -   * -
LD L,(IX+d)  * DD 6E d    * * * 19    * -  * - * -   * -
LD L,(IY+d)  * FD 6E d    * * * 19    * -  * - * -   * -
LD L,A       * 6F         * 1 * 4     * -  * - * -   * -
LD L,B       * 68         * 1 * 4     * -  * - * -   * -
LD L,C       * 69         * 1 * 4     * -  * - * -   * -
LD L,D       * 6A         * 1 * 4     * -  * - * -   * -
LD L,E       * 6B         * 1 * 4     * -  * - * -   * -
LD L,H       * 6C         * 1 * 4     * -  * - * -   * -
LD L,L       * 6D         * 1 * 4     * -  * - * -   * -
LD L,n       * 2E n       * 2 * 7     * -  * - * -   * -
LD LIX,A     * DD 6F      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
LD LIX,B     * DD 68      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
LD LIX,C     * DD 69      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
LD LIX,D     * DD 6A      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
LD LIX,E     * DD 6B      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
LD LIX,HIX   * DD 6C      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
LD LIX,LIX   * DD 6D      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
LD LIX,n     * DD 2E n    * * * 11    * -  * - * -   * -
LD LIY,A     * FD 6F      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
LD LIY,B     * FD 68      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
LD LIY,C     * FD 69      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
LD LIY,D     * FD 6A      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
LD LIY,E     * FD 6B      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
LD LIY,HIY   * FD 6C      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
LD LIY,LIY   * FD 6D      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
LD LIY,n     * FD 2E n    * * * 11    * -  * - * -   * -
LD R,A       * ED 4F      * 2 * 9     * -  * - * -   * -
LD SP,(addr) * ED 7B dr ad* 4 * 20    * -  * - * -   * -
LD SP,hilo   * *1 lo hi   * * * 10    * -  * - * -   * -
LD SP,HL     * F9         * 1 * 6     * -  * - * -   * -
LD SP,IX     * DD F9      * 2 * 10    * -  * - * -   * -
LD SP,IY     * FD F9      * 2 * 10    * -  * - * -   * -
LDD          * ED A8      * 2 * 16    * -  * - * BC  * -
LDDR         * ED B8      * 2 * z16nz21 -  * - * 0   * -
LDI          * ED A0      * 2 * 16    * -  * - * BC  * -
LDIR         * ED B0      * 2 * zI6nz21 -  * - * 0   * -
NEG          * ED 44      * 2 * 8     * 7  * z * A80 * A0
NOP          * 00         * 1 * 4     * -  * - * -   * -
OR (HL)      * B6         * 1 * 7     * 7  * z * P   * 0
OR (IX+d)    * DD B6 d    * * * 19    * 7  * z * p   * 0
OR (IY+d)    * FD B6 d    * * * 19    * 7  * z * p   * 0
OR A         * B7         * 1 * 4     * 7  * z * p   * 0
OR B         * B0         * 1 * 4     * 7  * z * p   * 0
OR C         * B1         * 1 * 4     * 7  * z * p   * 0
OR D         * B2         * 1 * 4     * 7  * z * p   * 0
OR E         * B*         * 1 * 4     * 7  * z * p   * 0
OR H         * B4         * 1 * 4     * 7  * z * p   * 0
OR HIX       * DD B4      * 2 * 8     * 7  * z * p   * 0
OR HIY       * FD B4      * 2 * 8     * 7  * z * p   * 0
OR L         * B5         * 1 * 4     * 7  * z * p   * 0
OR LIX       * DD B5      * 2 * 8     * 7  * z * p   * 0
OR LIY       * FD B5      * 2 * 8     * 7  * z * p   * 0
OR n         * F6 n       * 2 * 7     * 7  * z * p   * 0
OTDR         * ED BB      * 2 * z16nz21 ?  * 1 * ?   * -
OTIR         * ED B*      * 2 * zI6nz21 ?  * I * ?   * -
OUT (C),A    * ED 79      * 2 * 12    * -  * - * -   * -
OUT (C),B    * ED 41      * 2 * 12    * -  * - * -   * -
OUT (C),C    * ED 49      * 2 * 12    * -  * - * -   * -
OUT (C),D    * ED 51      * 2 * 12    * -  * - * -   * -
OUT (C),E    * ED 59      * 2 * 12    * -  * - * -   * -
OUT (C),H    * ED 61      * 2 * 12    * -  * - * -   * -
OUT (C),L    * ED 69      * 2 * 12    * -  * - * -   * -
OUT (n),A    * D* n       * 2 * 11    * -  * - * -   * -
OUTD         * ED AB      * 2 * 16    * ?  * <>B ?   * -
OUTI         * ED A*      * 2 * 16    * ?  * <>B ?   * -
POP AF       * F1         * 1 * 10    * [POP flags]  *
POP BC       * C1         * 1 * 10    * -  * - * -   * -
POP DE       * D1         * 1 * 10    * -  * - * -   * -
POP HL       * E1         * 1 * 10    * -  * - * -   * -
POP IX       * DD E1      * 2 * 14    * -  * - * -   * -
POP IY       * FD E1      * 2 * 14    * -  * - * -   * -
PUSH AF      * F5         * 1 * 11    * -  * - * -   * -
PUSH BC      * C5         * 1 * 11    * -  * - * -   * -
PUSH DE      * D5         * 1 * 11    * -  * - * -   * -
PUSH HL      * E5         * 1 * 11    * -  * - * -   * -
PUSH IX      * DD E5      * 2 * 15    * -  * - * -   * -
PUSH IY      * FD E5      * 2 * 15    * -  * - * -   * -
RES 0,(HL)   * CB 86      * 2 * 15    * -  * - * -   * -
RES 0,(IX+d) * DD CB d 86 * 4 * 2*    * -  * - * -   * -
RES 0,(IY+d) * FD CB d 86 * 4 * 2*    * -  * - * -   * -
RES 0,A      * CB 87      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
RES 0,B      * CB 80      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
RES 0,C      * CB 81      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
RES 0,D      * CB 82      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
RES 0,E      * CB 8*      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
RES 0,H      * CB 81      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
RES 0,L      * CB 85      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
RES 1,(HL)   * CB 8E      * 2 * 15    * -  * - * -   * -
RES 1,(IX+d) * DD CB d 8E * 4 * 2*    * -  * - * -   * -
RES 1,(IY+d) * FD CB d 8E * 4 * 2*    * -  * - * -   * -
RES 1,A      * CB 8F      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
RES 1,B      * CB 88      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
RES 1,C      * CB 89      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
RES 1,D      * CB 8A      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
RES 1,E      * CB 8B      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
RES 1,H      * CB 8C      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
RES 1,L      * CB 8D      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
RES 2,(HL)   * CB 96      * 2 * 15    * -  * - * -   * -
RES 2,(IX+d) * DD CB d 96 * 4 * 2*    * -  * - * -   * -
RES 2,(IY+d) * FD CB d 96 * 4 * 2*    * -  * - * -   * -
RES 2,A      * CB 97      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
RES 2,B      * CB 90      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
RES 2,C      * CB 91      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
RES 2,D      * CB 92      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
RES 2,E      * CB 9*      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
RES 2,H      * CB 94      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
RES 2,L      * CB 95      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
RES *,(HL)   * CB 9E      * 2 * 15    * -  * - * -   * -
RES *,(IX+d) * DD CB d 9E * 4 * 2*    * -  * - * -   * -
RES *,(IY+d) * FD CB d 9E * 4 * 2*    * -  * - * -   * -
RES *,A      * CB 9F      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
RES *,B      * CB 98      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
RES *,C      * CB 99      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
RES *,D      * CB 9A      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
RES *,E      * CB 9B      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
RES *,H      * CB 9C      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
RES *,L      * CB 9D      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
RES 4,(HL)   * CB A6      * 2 * 15    * -  * - * -   * -
RES 4,(IX+d) * DD CB d A6 * 4 * 2*    * -  * - * -   * -
RES 4,(IY+d) * FD CB d A6 * 4 * 2*    * -  * - * -   * -
RES 4,A      * CB A7      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
RES 4,B      * CB A0      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
RES 4,C      * CB A1      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
RES 4,D      * CB A2      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
RES 4,E      * CB A*      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
RES 4,H      * CB A4      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
RES 4,L      * CB A5      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
RES 5,(HL)   * CB AE      * 2 * 15    * -  * - * -   * -
RES 5,(IX+d) * DD CB d AE * 4 * 2*    * -  * - * -   * -
RES 5,(IY+d) * FD CB d AE * 4 * 2*    * -  * - * -   * -
RES 5,A      * CB AF      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
RES 5,B      * CB A8      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
RES 5,C      * CB A9      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
RES 5,D      * CB AA      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
RES 5,E      * CB AB      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
RES 5,H      * CB AC      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
RES 5,L      * CB AD      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
RES 6,(HL)   * CB B6      * 2 * 15    * -  * - * -   * -
RES 6,(IX+d) * DD CB d B6 * 4 * 2*    * -  * - * -   * -
RES 6,(IY+d) * FD CB d B6 * 4 * 2*    * -  * - * -   * -
RES 6,A      * CB B7      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
RES 6,B      * CB B0      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
RES 6,C      * CB B1      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
RES 6,D      * CB B2      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
RES 6,E      * CB B*      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
RES 6,H      * CB B4      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
RES 6,L      * CB B5      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
RES 7,(HL)   * CB BE      * 2 * 15    * -  * - * -   * -
RES 7,(IX+d) * DD CB d BE * 4 * 2*    * -  * - * -   * -
RES 7,(IY+d) * FD CB d BE * 4 * 2*    * -  * - * -   * -
RES 7,A      * CB BF      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
RES 7,B      * CB B8      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
RES 7,C      * CB B9      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
RES 7,D      * CB BA      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
RES 7,E      * CB BB      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
RES 7,H      * CB BC      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
RES 7,L      * CB BD      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
RET          * C9         * 1 * 10    * -  * - * -   * -
RET C        * D8         * 1 * t11f8 * -  * - * -   * -
RET M        * F8         * 1 * t11f8 * -  * - * -   * -
RET NC       * D0         * 1 * t11f8 * -  * - * -   * -
RET NZ       * C0         * 1 * t11f8 * -  * - * -   * -
RET P        * F0         * 1 * t11f8 * -  * - * -   * -
RET PE       * E8         * 1 * t11f8 * -  * - * -   * -
RET PO       * E0         * 1 * t11f8 * -  * - * -   * -
RET Z        * C8         * 1 * t11f8 * -  * - * -   * -
RETI         * ED 4D      * 2 * 14    * -  * - * -   * -
RETN         * ED 45      * 2 * 14    * -  * - * -   * -
RL (HL)      * CB 16      * 2 * 15    * 7  * z * p   * r7
RL (IX+d)    * DD CB d 16 * 4 * 2*    * 7  * z * p   * r7
RL (IY+d)    * FD CB d 16 * 4 * 2*    * 7  * z * p   * r7
RL A         * CB 17      * 2 * 8     * 7  * z * p   * r7
RL B         * CB 10      * 2 * 8     * 7  * z * p   * r7
RL C         * CB 11      * 2 * 8     * 7  * z * p   * r7
RL D         * CB 12      * 2 * 8     * 7  * z * p   * r7
RL E         * CB 1*      * 2 * 8     * 7  * z * p   * r7
RL H         * CB 14      * 2 * 8     * 7  * z * p   * r7
RL L         * CB 15      * 2 * 8     * 7  * z * p   * r7
RLA          * 17         * 1 * 4     * -  * - * -   * r7
RLC (HL)     * CB 06      * 2 * 15    * 7  * z * p   * r7
RLC (IX+d)   * DD CB d 06 * 4 * 2*    * 7  * z * p   * r7
RLC (IY+d)   * FD CB d 06 * 4 * 2*    * 7  * z * p   * r7
RLC A        * CB 07      * 2 * 8     * 7  * z * p   * r7
RLC B        * CB 00      * 2 * 8     * 7  * z * p   * r7
RLC C        * CB 01      * 2 * 8     * 7  * z * p   * r7
RLC D        * CB 02      * 2 * 8     * 7  * z * p   * r7
RLC E        * CB 0*      * 2 * 8     * 7  * z * p   * r7
RLC H        * CB 04      * 2 * 8     * 7  * z * p   * r7
RLC L        * CB 05      * 2 * 8     * 7  * z * p   * r7
RLCA         * 07         * 1 * 4     * -  * - * -   * r7
RLD          * ED 6F      * 2 * 18    * 7  * z * p   * -
RR (HL)      * CB 1E      * 2 * 15    * 7  * z * p   * r0
RR (IX+d)    * DD CB d 1E * 4 * 2*    * 7  * z * p   * r0
RR (IY+d)    * FD CB d 1E * 4 * 2*    * 7  * z * p   * r0
RR A         * CB 1F      * 2 * 8     * 7  * z * p   * r0
RR B         * CB 18      * 2 * 8     * 7  * z * p   * r0
RR C         * CB 19      * 2 * 8     * 7  * z * p   * r0
RR D         * CB 1A      * 2 * 8     * 7  * z * p   * r0
RR E         * CB 1B      * 2 * 8     * 7  * z * p   * r0
RR H         * CB 1C      * 2 * 8     * 7  * z * p   * r0
RR L         * CB 1D      * 2 * 8     * 7  * z * p   * r0
RRA          * 1F         * 1 * 4     * -  * - * -   * r0
RRC (HL)     * CB 0E      * 2 * 15    * 7  * z * p   * r0
RRC (IX+d)   * DD CB d 0E * 4 * 2*    * 7  * z * p   * r0
RRC (IY+d)   * FD CB d 0E * 4 * 2*    * 7  * z * p   * r0
RRC A        * CB 0F      * 2 * 8     * 7  * z * p   * r0
RRC B        * CB 08      * 2 * 8     * 7  * z * p   * r0
RRC C        * CB 09      * 2 * 8     * 7  * z * p   * r0
RRC D        * CB 0A      * 2 * 8     * 7  * z * p   * r0
RRC E        * CB 0B      * 2 * 8     * 7  * z * p   * r0
RRC H        * CB 0C      * 2 * 8     * 7  * z * p   * r0
RRC L        * CB 0D      * 2 * 8     * 7  * z * p   * r0
RRCA         * 0F         * 1 * 4     * -  * - * -   * r0
RRD          * ED 67      * 2 * 18    * 7  * z * p   * -
RST 0        * C7         * 1 * 11    * -  * - * -   * -
RST 1,addr   * CF dr ad   * * * (11)  * -  * - * -   * -
RST 2,addr   * D7 dr ad   * * * (11)  * -  * - * -   * -
RST *,addr   * DF dr ad   * * * (11)  * -  * - * -   * -
RST 4        * E7         * 1 * 11    * -  * - * -   * -
RST 5,addr   * EF dr ad   * * * (11)  * -  * - * -   * -
RST 6        * F7         * 1 * 11    * -  * - * -   * -
RST 7        * FF         * 1 * 11    * -  * - * -   * -
SBC A,(HL)   * 9E         * 1 * 7     * 7  * z * v   * b
SBC A,(IX+d) * DD 9E d    * * * 19    * 7  * z * v   * b
SBC A,(IY+d) * FD 9E d    * * * 19    * 7  * z * v   * b
SBC A,A      * 9F         * 1 * 4     * 7  * z * v   * b
SBC A,B      * 98         * 1 * 4     * 7  * z * v   * b
SBC A,C      * 99         * 1 * 4     * 7  * z * v   * b
SBC A,D      * 9A         * 1 * 4     * 7  * z * v   * b
SBC A,E      * 9B         * 1 * 4     * 7  * z * v   * b
SBC A,H      * 9C         * 1 * 4     * 7  * z * v   * b
SBC A,HIX    * DD 9C      * 2 * 8     * 7  * z * v   * b
SBC A,HIY    * FD 9C      * 2 * 8     * 7  * z * v   * b
SBC A,L      * 9D         * 1 * 4     * 7  * z * v   * b
SBC A,LIX    * DD 9D      * 2 * 8     * 7  * z * v   * b
SBC A,LIY    * FD 9D      * 2 * 8     * 7  * z * v   * b
SBC A,n      * DE n       * 2 * 7     * 7  * z * v   * b
SBC HL,BC    * ED 42      * 2 * 15    * 15 * z * v   * b
SBC HL,DE    * ED 52      * 2 * 15    * 15 * z * v   * b
SBC HL,HL    * ED 62      * 2 * 15    * 15 * z * v   * b
SBC HL,SP    * ED 72      * 2 * 15    * 15 * z * v   * b
SCF          * *7         * 1 * 4     * -  * - * -   * 1
SET 0,(HL)   * CB C6      * 2 * 15    * -  * - * -   * -
SET 0,(IX+d) * DD CB d C6 * 4 * 2*    * -  * - * -   * -
SET 0,(IY+d) * FD CB d C6 * 4 * 2*    * -  * - * -   * -
SET 0,A      * CB C7      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
SET 0,B      * CB C0      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
SET 0,C      * CB C1      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
SET 0,D      * CB C2      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
SET 0,E      * CB C*      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
SET 0,H      * CB C4      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
SET 0,L      * CB C5      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
SET 1,(HL)   * CB CE      * 2 * 15    * -  * - * -   * -
SET 1,(IX+d) * DD CB d CE * 4 * 2*    * -  * - * -   * -
SET 1,(IY+d) * FD CB d CE * 4 * 2*    * -  * - * -   * -
SET 1,A      * CB CF      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
SET 1,B      * CB C8      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
SET 1,C      * CB C9      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
SET 1,D      * CB CA      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
SET 1,E      * CB CB      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
SET 1,H      * CB CC      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
SET 1,L      * CB CD      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
SET 2,(HL)   * CB D6      * 2 * 15    * -  * - * -   * -
SET 2,(IX+d) * DD CB d D6 * 4 * 2*    * -  * - * -   * -
SET 2,(IY+d) * FD CB d D6 * 4 * 2*    * -  * - * -   * -
SET 2,A      * CB D7      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
SET 2,B      * CB D0      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
SET 2,C      * CB D1      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
SET 2,D      * CB D2      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
SET 2,E      * CB D*      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
SET 2,H      * CB D4      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
SET 2,L      * CB D5      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
SET *,(HL)   * CB DE      * 2 * 15    * -  * - * -   * -
SET *,(IX+d) * DD CB d DE * 4 * 2*    * -  * - * -   * -
SET *,(IY+d) * FD CB d DE * 4 * 2*    * -  * - * -   * -
SET *,A      * CB DF      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
SET *,B      * CB D8      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
SET *,C      * CB D9      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
SET *,D      * CB DA      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
SET *,E      * CB DB      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
SET *,H      * CB DC      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
SET *,L      * CB DD      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
SET 4,(HL)   * CB E6      * 2 * 15    * -  * - * -   * -
SET 4,(IX+d) * DD CB d E6 * 4 * 2*    * -  * - * -   * -
SET 4,(IY+d) * FD CB d E6 * 4 * 2*    * -  * - * -   * -
SET 4,A      * CB E7      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
SET 4,B      * CB E0      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
SET 4,C      * CB E1      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
SET 4,D      * CB E2      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
SET 4,E      * CB E*      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
SET 4,H      * CB E4      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
SET 4,L      * CB E5      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
SET 5,(HL)   * CB EE      * 2 * 15    * -  * - * -   * -
SET 5,(IX+d) * DD CB d EE * 4 * 2*    * -  * - * -   * -
SET 5,(IY+d) * FD CB d EE * 4 * 2*    * -  * - * -   * -
SET 5,A      * CB EF      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
SET 5,B      * CB E8      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
SET 5,C      * CB E9      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
SET 5,D      * CB EA      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
SET 5,E      * CB EB      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
SET 5,H      * CB EC      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
SET 5,L      * CB ED      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
SET 6,(HL)   * CB F6      * 2 * 15    * -  * - * -   * -
SET 6,(IX+d) * DD CB d F6 * 4 * 2*    * -  * - * -   * -
SET 6,(IY+d) * FD CB d F6 * 4 * 2*    * -  * - * -   * -
SET 6,A      * CB F7      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
SET 6,B      * CB F0      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
SET 6,C      * CB F1      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
SET 6,D      * CB F2      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
SET 6,E      * CB F*      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
SET 6,H      * CB F4      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
SET 6,L      * CB F5      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
SET 7,(HL)   * CB FE      * 2 * 15    * -  * - * -   * -
SET 7,(IX+d) * DD CB d FE * 4 * 2*    * -  * - * -   * -
SET 7,(IY+d) * FD CB d FE * 4 * 2*    * -  * - * -   * -
SET 7,A      * CB FF      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
SET 7,B      * CB F8      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
SET 7,C      * CB F9      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
SET 7,D      * CB FA      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
SET 7,E      * CB FB      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
SET 7,H      * CB FC      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
SET 7,L      * CB FD      * 2 * 8     * -  * - * -   * -
SLA (HL)     * CB 26      * 2 * 15    * 7  * z * p   * r7
SLA (IX+d)   * DD CB d 26 * 4 * 2*    * 7  * z * p   * r7
SLA (IY+d)   * FD CB d 26 * 4 * 2*    * 7  * z * p   * r7
SLA A        * CB 27      * 2 * 8     * 7  * z * p   * r7
SLA B        * CB 20      * 2 * 8     * 7  * z * p   * r7
SLA C        * CB 21      * 2 * 8     * 7  * z * p   * r7
SLA D        * CB 22      * 2 * 8     * 7  * z * p   * r7
SLA E        * CB 2*      * 2 * 8     * 7  * z * p   * r7
SLA H        * CB 24      * 2 * 8     * 7  * z * p   * r7
SLA L        * CB 25      * 2 * 8     * 7  * z * p   * r7
SLL (HL)     * CB *6      * 2 * 15    * 7  * z * p   * r7
SLL (IX+d)   * DD CB d *6 * 4 * 2*    * 7  * z * p   * r7
SLL (IY+d)   * FD CB d *6 * 4 * 2*    * 7  * z * p   * r7
SLL A        * CB *7      * 2 * 8     * 7  * z * p   * r7
SLL B        * CB *0      * 2 * 8     * 7  * z * p   * r7
SLL C        * CB *1      * 2 * 8     * 7  * z * p   * r7
SLL D        * CB *2      * 2 * 8     * 7  * z * p   * r7
SLL E        * CB **      * 2 * 8     * 7  * z * p   * r7
SLL H        * CB *4      * 2 * 8     * 7  * z * p   * r7
SLL L        * CB *5      * 2 * 8     * 7  * z * p   * r7
SRA (HL)     * CB 2E      * 2 * 15    * 7  * z * p   * r0
SRA (IX+d)   * DD CB d 2E * 4 * 2*    * 7  * z * p   * r0
SRA (IY+d)   * FD CB d 2E * 4 * 2*    * 7  * z * p   * r0
SRA A        * CB 2F      * 2 * 8     * 7  * z * p   * r0
SRA B        * CB 28      * 2 * 8     * 7  * z * p   * r0
SRA C        * CB 29      * 2 * 8     * 7  * z * p   * r0
SRA D        * CB 2A      * 2 * 8     * 7  * z * p   * r0
SRA E        * CB 2B      * 2 * 8     * 7  * z * p   * r0
SRA H        * CB 2C      * 2 * 8     * 7  * z * p   * r0
SRA L        * CB 2D      * 2 * 8     * 7  * z * p   * r0
SRL (HL)     * CB *E      * 2 * 15    * 7  * z * p   * r0
SRL (IX+d)   * DD CB d *E * 4 * 2*    * 7  * z * p   * r0
SRL (IY+d)   * FD CB d *E * 4 * 2*    * 7  * z * p   * r0
SRL A        * CB *F      * 2 * 8     * 7  * z * p   * r0
SRL B        * CB *8      * 2 * 8     * 7  * z * p   * r0
SRL C        * CB *9      * 2 * 8     * 7  * z * p   * r0
SRL D        * CB *A      * 2 * 8     * 7  * z * p   * r0
SRL E        * CB *B      * 2 * 8     * 7  * z * p   * r0
SRL H        * CB *C      * 2 * 8     * 7  * z * p   * r0
SRL L        * CB *D      * 2 * 8     * 7  * z * p   * r0
SUB (HL)     * 96         * 1 * 7     * 7  * z * v   * b
SUB (IX+d)   * DD 96 d    * * * 19    * 7  * z * v   * b
SUB (IY+d)   * FD 96 d    * * * 19    * 7  * z * v   * b
SUB A        * 97         * 1 * 4     * 7  * z * v   * b
SUB B        * 90         * 1 * 4     * 7  * z * v   * b
SUB C        * 91         * 1 * 4     * 7  * z * v   * b
SUB D        * 92         * 1 * 4     * 7  * z * v   * b
SUB E        * 9*         * 1 * 4     * 7  * z * v   * b
SUB H        * 94         * 1 * 4     * 7  * z * v   * b
SUB HIX      * DD AC      * 2 * 8     * 7  * z * v   * b
SUB HIY      * FD AC      * 2 * 8     * 7  * z * v   * b
SUB L        * 95         * 1 * 4     * 7  * z * v   * b
SUB LIX      * DD AD      * 2 * 8     * 7  * z * v   * b
SUB LIY      * FD AD      * 2 * 8     * 7  * z * v   * b
SUB n        * D6 n       * 2 * 7     * 7  * z * v   * b
XOR (HL)     * AE *       * 1 * 7     * 7  * z * p   * 0
XOR (IX+d)   * DD AC d    * * * 19    * 7  * z * p   * 0
XOR (IY+d)   * FD AC d    * * * 19    * 7  * z * p   * 0
XOR A        * AF         * 1 * 4     * 7  * z * p   * 0
XOR B        * A8         * 1 * 4     * 7  * z * p   * 0
XOR C        * A9         * 1 * 4     * 7  * z * p   * 0
XOR D        * AA         * 1 * 4     * 7  * z * p   * 0
XOR E        * AB         * 1 * 4     * 7  * z * p   * 0
XOR H        * AC         * 1 * 4     * 7  * z * p   * 0
XOR HIX      * DD AC      * 2 * 8     * 7  * z * p   * 0
XOR HIY      * FD AD      * 2 * 8     * 7  * z * p   * 0
XOR L        * AD         * 1 * 4     * 7  * z * p   * 0
XOR LIX      * DD AC      * 2 * 8     * 7  * z * p   * 0
XOR LIY      * FD AD      * 2 * 8     * 7  * z * p   * 0
XOR n        * EE n       * 2 * 7     * 7  * z * p   * 0

* - the opcode given for XOR (HL) in the paper version of the guide is
      AC, the same as that given for XOR H.
    The code for XOR (HL) should be AE, according to Rodnay Zaks' book
      "PROGRAMMING THE Z80", (pub Sydex, ISBN 0-89588-069-5)

The flag register is bit significant, and is defined as follows:
bit 7 - Sign
    6 - Zero
    5 - unused
    4 - Half Carry (cannot test)
    * - unused
    2 - Parity/Overflow
    1 - Add/Subtract (cannot test)
    0 - Carry

  Voir cet article au format PDF Imprimer cet article

RECHERCHE
Connexion
Identifiant :

Mot de passe :

Se souvenir de moiMot de passe perdu ?

Inscrivez-vous !
* Donathon 2018 *

247/200 €

 

 

 

 En savoir plus

LANGUE
Le Chat
 Smiles  Loading...
EN LIGNE
10 Personne(s) en ligne (1 Personne(s) connectée(s) sur Les articles Amstrad)

Utilisateur(s): 5
Invité(s): 5

Moonbeam, phenix, Golem13, rity, MusicMan, Plus ...
Musiques CPC

Lecteur MP3
CPC-Scene Radio

 

 

ROLAND RADIO

 

Informations
________________________________

Suivre Amstrad.eu

________________________________

Autres Créations web

________________________________

 

Declaration CNIL : 1005884

Association : 0540200002843

Charte

Avertissements

Plan du site

Carte de France des membres

 

 

 

Facebook.

Twitter.

RSS forum.

RSS News.

Contact.

 

Gaston-Phoebus.com

Amstrad.eu

untour.fr

Cathydeco.com

Higoogle

Harloup.fr

** Faire un don **

 

Conception Phenix © 2000 - 2014